Склад кафедри

Бахмат Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
Bakhmat Nataliia Valeriivna,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of Department
Гудима Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, керівник науково-методичного відділу
Hudyma Nataliia Vasylivna,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Head of the Educational and Methodological Centre
Ковальчук Ольга Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри, заступник декана з навчальної роботи та забезпечення якості освіти
Kovalchuk Olha Viktorivna,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Senior Lecturer of the Department, Deputy Dean for Educational Work and Quality Assurance of Education
"<span
Мєлєкєсцева Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків
Mieliekiestseva Nataliia Vasylivna,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department, Deputy Dean for Scientific Work and International Relations
Третяк Наталія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент
Tretiak Nataliia Volodymyrivna,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Мартіна Олеся Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент
Martina Olesia Volodymyrivna,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Олинець Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач
Olynets Tetiana Vasylivna,
Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer
Московчук Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач, академік Міжнародної академії інноваційних технологій, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист
Moskovchuk Liudmyla Mykolaivna ,
Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer, Academician of the International Academy of Innovative Technologies, Specialist of the Highest Category, Teacher-Methodist
Ковальчук Анатолій Федорович, старший викладач
Kovalchuk Anatolii Fedorovych,
Senior Lecturer
Дорож Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач
Dorozh Iryna Anatoliivna,
Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer
Довгань Олена Сергіївна, асистент
Dovhan Olena Serhiivna,
Assistant