Історія кафедри

У 1961 році на факультеті підготовки вчителів початкових класів організовано кафедру педагогіки і методики початкового навчання, до складу якої входять викладачі, що забезпечують читання курсів мовознавчого циклу.

У 1966 році завідувачем кафедри педагогіки і методики початкового навчання призначено кандидата філологічних наук доцента Середу Феодосія Яковича. Колектив кафедри плідно працює над проблемами методики викладання мовознавчих дисциплін у початкових класах. Доцент Середа Ф.Я. у співавторстві зі ст. викладачем Стефанцевим М.П. підготували і опублікували низку методичних посібників для студентів і вчителів початкових класів, підручник “Українська мова” /2 клас/, який перевидавався кілька років. Стефанцев М.П. упорядкував орфографічний словник для учнів початкових класів. У цей час викладання мовознавчих дисциплін забезпечують Середа Ф.Я. доцент, зав. кафедрою, Скорський М.А., кандидат філологічних наук, ст. викладач дитячої літератури, Сєдугін І.В., Стефанцев М.П., Житкевич Л.Й.

У 1974 кількісно зростає викладацький склад кафедри педагогіки і методики початкового навчання: запрошується викладач Сурова Т.І. для читання російської мови з методикою викладання в школі. Створюються кабінети української та російської мов з методикою викладання. Кафедра поповнюється молодими викладачами (Каньоса П.С., Андрієвська Г.А.)

У 1976 році за конкурсом обрана доцент Ткачук Г.П. – викладач методики викладання української мови у початкових класах. Цього ж року на посаду асистента призначається Кучеренко О.С. (викладач російської мови).

У 1977 році на кафедру приходить кандидат філологічних наук, доцент Грипас Н.Я. За наказом Міністерства освіти УРСР (наказ № 195 від 25.07.79 р.) створюється кафедра педагогіки і методики початкового навчання, яка охоплює мовознавчі (українська та російська мови з методиками викладання у початкових класах) та психолого-педагогічні дисципліни. На посаду завідувача кафедри обирається доцент Грипас Н.Я. У цей період активізуються не лише навчально-виховний процес, але й науково-дослідна робота. Працюють над науковими дослідженнями Андрієвська Г.А., Каньоса П.С., Сурова Т.І., Ткачук Г.П., Мітін Г.Д.

Після закінчення аспірантури прийшла на посаду ст. викладача кандидат філологічних наук Тилту Л.М. (викладач російської мови). Колектив кафедри поповнюється викладачами-філологами: обираються на посаду асистентів Пруняк В.В. (випускник Чернівецького університету); Торчинський М.М. (Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка). На кафедрі працюють викладачі педагогіки Аненкова Т.М., В.В. Присакар, Г.Б. Тришневська, психології – Шатохіна М.О.

Колектив кафедри налагоджує і підтримує тісні зв’язки з науковими установами, зі школами міста та області (Вовковинецькою школою-інтернатом, школою-комплексом №5 м. Хотина та ін.). Проводяться спільні засідання кафедр з науковцями, учителями шкіл міста, району й області. Зміцнюються зв’язки з обласним інститутом удосконалення кваліфікації вчителів початкових класів. Впроваджується програма «дитячий садок – школа». Створюються методичні рекомендації для студентів та вчителів початкових класів з різних мовознавчих дисциплін та методики їх викладання у початковій школі.

У 1979 році вступає до аспірантури при Київському педагогічному інституті ім. М.Горького (нині ім. М. Драгоманова) Каньоса П.С., яка 1984 року успішно захищає кандидатську дисертацію на присвоєння вченого ступеня кандидата філологічних наук.

З 1985 по 1995 рр. навчаються в аспірантурі Карпалюк В.С., Бурдаківська Н.М, Андрієвська Г.А., Горох Г.В. і успішно захищають кандидатські дослідження.

З 1989 року розпочинається інтенсивне оформлення навчальних кабінетів, лабораторій: створено кабінети методики російської та української мови, каліграфії, народознавства, сучасної української мови, дитячої літератури.

Вивчається й узагальнюється досвід роботи вчителів початкових класів міста та області, який упроваджується в навчально-виховний процес.

З 1990 р. внаслідок поділу кафедри педагогіки і методики початкового навчання було створено кафедру мовознавчих дисциплін, яку очолює кандидат  філологічних наук Карпалюк В.С. Колектив кафедри працює над удосконаленням навчальних програм, активізує зв’язки зі школами району та області, проводяться виїзні засідання кафедри з учителями початкових класів шкіл: №1,2 м. Дунаївці, станції Дунаївці, №5 м.Хотин, №2 м. Ярмолинці, с. Маків, організуються зустрічі студентів з кращими учителями регіону.

У зв’язку з відкриттям спеціальності “Початкове навчання” зі спеціалізацією “Іноземна мова в початкових класах” (англійська та німецька) кафедра мовознавчих дисциплін поповнюється викладачами іноземної мови: ст. викладачі Пієнко М.А., Каденко В.О., асистенти Кріль Т.І., Бойко (Гудима) Н.В.

Створюється кабінет іноземної мови, де зосереджено необхідну наукову та навчально-методичну літературу, пакети завдань для індивідуальної та  контрольної роботи, електронні посібники. Викладання фахових дисциплін на спеціальності 6.010100 „Початкове навчання” (денна і заочна форми навчання) забезпечувало 13 штатних викладачів, 1 за сумісництвом та 2 лаборанти: з   них – 2 професори кафедри (Каньоса П.С., Карпалюк В.С), 5 кандидатів філологічних наук, доцентів (Бурдаківська Н.М., Горох Г.В., Мартіна О.В.,  Третяк Н.В., Андрієвська Г.А.), 2 старших викладачі (Торчинська З.К.,      Каденко В.О.), 4 викладачі (Богуш С.В., Гудима Н.В., Дулепа І.Б.,     Мєлєкєсцева Н.В.). Навчалися в аспірантурі Гудима Н.В., Кріль Т.І. Серед викладачів відмінники освіти України – Каньоса П.С. і Карпалюк В.С., четверо відзначені Почесною грамотою МОН України: Каньоса П.С., Карпалюк В.С., Горох Г.В., Бурдаківська Н.М. Кафедра мовознавчих дисциплін забезпечує викладання таких курсів: сучасна українська літературна мова з практикумом, сучасна російська мова з практикумом, ділова українська мова, українська мова (за професійним спрямуванням), основи культури і техніки мовлення, культура мовлення і виразне читання, дитяча література, риторика, основи комунікативної лінгвістики, українознавство, цикл дисциплін з іноземної (англійської та німецької) мови; спецкурси та спецсемінари: лінгвістичний аналіз тексту, функціональний аспект мовних одиниць, новітні технології організації комунікативного навчання, лінгвокультура педагога, соціолінгвістичний аспект вивчення української мови (магістратура).

З переходом навчання на кредитно-модульну систему колектив кафедри  активно працював над навчально-методичним забезпеченням мовознавчих дисциплін. Адаптовано до кредитно-модульної системи навчальні та робочі програми, складено і видано друком навчально-методичні комплекси з сучасної української та сучасної російської мов з практикумом, з дитячої літератури, з комунікативної лінгвістики, з української мови (за професійним спрямуванням), з дисциплін іноземної мови (англійська та німецька мови); з окремих розділів курсу “Сучасна українська мова з практикумом”: “Фонетика” (Бурдаківська Н.М, Горох Г.В.), “Лексика. Фразеологія. Словотвір” (Карпалюк В.С., Каньоса П.С., Карпалюк Н.В.), “Службові частини мови” (Горох Г.В.), “Односкладне речення в синтаксичній системі української мови” (Каньоса П.С., Карпалюк В.С.).

Для забезпечення студентів необхідними матеріалами укладено на комп’ютерних носіях конспекти лекцій (професор Каньоса П.С. (із сучасної української літературної мови для студентів 4-го курсу – риторика); професор Карпалюк В.С., доценти Горох Г.В., Бурдаківська Н.М. (з лексики, фразеології і словотвору); проф. Карпалюк В.С., Каньоса П.С. (з синтаксису сучасноїукраїнської літературної мови).

Колектив кафедри активно впроваджував у навчальний процес інноваційні технології, а саме: опрацювання мовного матеріалу великими блоками, що дав змогу засвоїти студентам не лише систему знань. А й сам процес одержання навчальних результатів, виробити навички розумових операцій та дій, творчої уяви тощо (доц. Карпалюк В.С., Каньоса П.С., Бурдаківська Н.М., Горох Г.В., Мартіна О.В., Третяк Н.В., Гудима Н.В., Мєлєкєсцева Н.В.); моделювання методичних ситуацій, у яких конструктивна функція моделі виявляється у її здатності служити орієнтиром для застосування здобутих знань у нових умовах, що дозволяє переносити знання в незнайому педагогічну ситуацію (Каденко В.О., Торчинська З.К., Карпалюк В.С., Каньоса П.С.); читання лекцій за опорними конспектами, вивчення матеріалу за логічними схемами тощо.

У процесі діяльності кафедри значна увага приділяється формуванню мовної культури та мовної компетентності студентів, поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантного ставлення до носіїв різних мов і культур. Колективом кафедри проводяться традиційні заходи, спрямовані на зміцнення статусу української мови як державної. Зокрема, щороку проводяться Шевченківські читання, під час яких відбуваються конкурси читців, знавців творчості великого сина України Т. Шевченка. Студенти старших курсів готують повідомлення і виступають з ними перед аудиторією. Широкою популярністю користуються свято мов, тижні української казки, народознавчі свята: Св. Миколая, Св. Андрія, Різдвяні свята. Зміст цих заходів спрямований на формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського етносу, зберігає і продовжує українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до рідних святинь, української мови, історії, а також до культури всіх національностей, виявляє культуру міжетнічних та міжособистісних стосунків, утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, любові, справедливості, доброти, інших доброчинностей.

Карпалюк В.С., кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри мовознавчих дисциплін (1990-2015 рр.)

У 2015 році кафедру мовознавчих дисциплін очолює кандидат філологічних наук, доцент Гудима Н.В.

До кадрового складу кафедри входять 6 викладачів, з яких 3 кандидати філологічних наук, доценти (Гудима Н.В., Мартіна О.В., Третяк Н.В.), 1 кандидат філологічних наук, старший викладач (Мєлєкєсцева Н.В.), 1 кандидат педагогічних наук, старший викладач (Олинець Т.В.), 1 старший викладач (Торчинська З.К.).

КАФЕДРА СЬОГОДНІ

У зв’язку з реорганізацією кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти на базі кафедри мовознавчих дисциплін було створено кафедру теорії та методик початкової освіти.

Сьогодні кафедра теорії та методик початкової освіти – це потужний колектив однодумців, які мають значний науковий потенціал. Тут працюють 11 висококваліфікованих викладачів: 1 професор, 4 доцента, 4 старших викладачі та 2 асистента.

Освітній процес забезпечують:

Бахмат Н.В., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри;

Гудима Н.В., кандидат філологічних наук, доцент;

Мартіна О.В., кандидат філологічних наук, доцент;

Третяк Н.В., кандидат філологічних наук, доцент;

Мєлєкєсцева Н.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри;

Олинець Т.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач;

Московчук Л.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач; 

Ковальчук О.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач; 

Дорож І.А., кандидат педагогічних наук, асистент;

Ковальчук А.Ф., старший викладач;

Довгань О.С., асистент;

Костюк С.М., старший лаборант.

Кафедра теорії та методик початкової освіти є випусковою кафедрою з підготовки здобувачів освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» за спеціальністю 013 Початкова освіта, а також бере участь у підготовці фахівців за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 014.12 Музичне мистецтво, 014.13 Образотворче мистецтво, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

Усі викладачі кафедри є висококваліфікованими фахівцями в галузі вищої освіти, ефективно виконують адміністративні обов’язки в університеті та на факультеті. Зокрема, Бахмат Н.В. – голова ради з науково-методичної роботи і забезпечення якості вищої освіти факультету; Гудима Н.В. – керівниця навчально-методичного відділу навчально-методичного центру забезпечення якості освіти; Ковальчук О.В. – заступник декана з навчальної роботи та забезпечення якості освіти; Мєлєкєсцева Н.В. – заступник декана з  наукової роботи та міжнародних зв’язків, секретар ученої ради педагогічного факультету.

Сьогодні кафедра здійснює методичне керівництво такими видами практик, як навчально-виховна в початковій школі; навчальна (польова); педагогічна (виробнича); педагогічна в початковій школі; виробнича з іноземної мови в початковій школі; виробнича в інтернатному закладі; педагогічна (асистентська); організаційно-методична в початковій школі. На допомогу викладачам і студентам на кафедрі є методичні рекомендації щодо організації різних видів практики.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання 60 навчальних дисциплін: Вступ до спеціальності; Українська мова (за професійним спрямуванням); Теоретичні основи початкового курсу математики; Теоретичні основи початкового курсу української мови; Теоретичні основи початкового курсу природознавства; Методика навчання освітньої галузі “Математика”; Методика навчання освітньої галузі “Мова і література”; Методика навчання освітньої галузі “Природознавство”; Методика навчання освітньої галузі “Суспільствознавство”; Методика навчання освітньої галузі “Мистецтва”: методика навчання музичного мистецтва; Методика навчання освітньої галузі “Мистецтва”: методика навчання образотворчого мистецтва; Методика викладання іноземної мови в початковій школі; Практика усного і писемного мовлення (англійська/німецька мова); Іноземна мова; Практичний курс англійської/німецької мови; Теоретичний курс англійської/німецької мови; Шкільний курс англійської/німецької мови; Практикум з іноземної мови; Англійська/німецька література; Теоретико-технологічні підходи до вивчення сучасної іноземної мови; Культура мовлення та виразне читання; Практична стилістика сучасної української мови; Основи риторики в початковій школі; Лінгвістичний аналіз художнього твору; Сучасні тенденції літературознавчої освіти в початковій школі; Функціонально-семантичний аспект вивчення українсьої мови в початковій школі; Основи культури та техніки мовлення; Основи комунікативної та прикладної лінгвістики; Методика формування базових якостей особистості молодшого школяра; Розв’язування складних арифметичних завдань; Теорія і методика позашкільної освіти; Дитяча література та виразне читання в початковій школі; Методика проведення роботи з народознавства в початковій школі; Методика навчання здоров’я та фізичної культури в початковій школі; Трудове навчання з практикумом; Технології вивчення галузі “Математика” в початковій школі; Технології вивчення галузі “Мова і література” в початковій школі; Технології вивчення галузі “Природознавство” та “Суспільствознавство” в початковій школі; Технології вивчення галузі “Технології” в початковій школі; Технології вивчення галузі “Здоров’я та фізична культура” в початковій школі; Сучасні технології викладання фахових методик початкової освіти у вищій школі; Актуальні проблеми початкової освіти; Мовознавчі та математичні компетенції майбутніх учителів початкових класів; Організаційно-методична робота в галузі початкової освіти; Методологія та технології інформатизації педагогічної діяльності вчителя початкової школи; Методика організації професійної діяльності вчителя в умовах інноваційного освітнього середовища; Постінтернатна адаптація вихованців інтернатних закладів; Технології організації навчально-виховної роботи педагога інтернатних закладів; Врахування індивідуально-типологічних особливостей вихованців інтернатних закладів у навчально-виховному процесі; Інноваційно підходи до організації діяльності дітей в інтернатних закладах; Актуальні проблеми формування особистості вихованців інтернатних закладів.

Здобувачі освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» під керівництвом найбільш досвідчених викладачів виконують курсові та дипломні роботи.

Усі науково-педагогічні працівники кафедри постійно працюють над професійно-особистісним самовдосконаленням, вагомою складовою якого є системне ознайомлення з актуальними досягненнями психолого-педагогічної науки та втілення її інновацій у практику освітнього процесу вищої школи.

Інноваційна діяльність кафедри здійснюється у загальній системі інноваційної діяльності інших підрозділів університету. На засіданнях кафедри та наукових і методичних семінарах відбувається обговорення основних проблем, шляхів їх усунення та перспектив роботи щодо формування інноваційного потенціалу майбутніх учителів початкової школи; здійснення практичної діяльності з розробки, наукового обґрунтування та апробації інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі закладу вищої освіти; пропаганди і впровадження прогресивних педагогічних технологій через створення наукових студентських проблемних груп і наукових гуртків.

Проблема активізації освітнього процесу, формування професійних компетентностей здобувачів вищої освіти із фахових дисциплін є одним із актуальних завдань викладачів. Вони спрямовують свою діяльність на розробку і застосування таких форм, методів і засобів навчання, які б сприяли підвищенню пізнавального інтересу студентів, їхньої активності та творчості. Так, у процесі читання лекцій і проведення практичних занять викладачі широко застосовують інтерактивні методи навчання – ділові та рольові ігри, моделювання, кейс-методи та засоби інформаційно-комунікаційних технологій – мультимедійні презентації; до індивідуальних і групових завдань уключають навчальні проекти, проводять майстер-класи тощо.

Професорсько-викладацький склад кафедри акцентує увагу на впровадженні інноваційних педагогічних технологій в освітній процес педагогічного факультету: майстер-класів виготовлення ляльок-кутасиків “Україна – єдина країна” (асистент Дорож І.А., старший викладач Ковальчук А.Ф.); інтерактивних технологій у процесі вивчення методики та технологій навчання освітньої галузі «Мова і література» (доцент Гудима Н.В.); технологій організації комунікативних проектів у процесі опанування навчальних курсів «Лінгвістичний аналіз художнього тексту в початковій школі», «Функціонально-семантичний аспект вивчення української мови в початковій школі» (доцент Третяк Н.В.); інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема хмарних, у процесі вивчення методики та технологій навчання освітньої галузі «Природознавство» та «Суспільствознавство» (професор Бахмат Н.В.) тощо.

Науково-дослідницька діяльність є важливою складовою роботи кафедри теорії та методик початкової освіти. На кафедрі працює наукова лабораторія «Теорія і практика початкової освіти» (керівник – доцент Гудима Н.В.), де виконують дослідження, присвячені проблемам професійної підготовки вчителів початкової школи. Метою діяльності лабораторії є: проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання науково-технічних послуг; забезпечення умов для здійснення підготовки фахівців, у т.ч. фахівців вищої наукової кваліфікації; створення оптимальних умов для науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників кафедри та здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта; забезпечення належних умов для організації студентських дослідницьких проектів; участь у розробці та здійсненні стратегії розвитку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вивченні тенденцій і змін у галузі початкової освіти згідно з новим Державним стандартом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87; впровадження результатів наукових досліджень у навчально-виховний процес початкової школи згідно з концепцією Нової української школи.

Професор Бахмат Н.В. є керівником наукової лабораторії «Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації концепції Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища», яка діє при педагогічному факультеті.

Викладачі кафедри готують відгуки про автореферати, рецензії на наукові та методичні праці. Професор Бахмат Н.В. керує аспірантами спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки в процесі написання наукових робіт.

У межах наукової теми кафедри «Інноваційний потенціал професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі початкової освіти» проводяться наукові дослідження, за результатами яких видрукувана значна кількість праць. У доробку кафедри – публікації різного типу: монографії, підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, статті: Готовність вчителя початкових класів до педагогічного моделювання: теорія і практика: монографія (професор Бахмат Н.В., 2013 р.); Педагогічна підготовка вчителів початкової школи: інноваційні підходи в умовах хмаро орієнтованого середовища: монографія (професор Бахмат Н.В., 2016 р.); Семантика та стилістичні функції запозичень в умові української постмодерністської прози: монографія (доцент Гудима Н.В., 2013 р.); Семантико-синтаксична структура речення з інтерперсональними словами: монографія (доцент Мартіна О.В., 2011 р.); Жаргонна лексика в друкованих ЗМІ (номінативно-експресивна функція): монографія (доцент Третяк Н.В., 2011 р.); Практикум з основ риторики в початковій школі: навчально-методичний посібник (доцент Гудима Н.В., 2018 р.); Методика навчання освітньої галузі «Природознавство» : навчально-методичний посібник (асистент Довгань О.С., 2017 р.); Лінгвістичний аналіз художнього твору в початковій школі: навчально-методичний посібник (доцент Третяк Н.В., 2018 р.); Методика організації професійної діяльності вчителя в умовах інноваційного освітнього середовища: навчально-методичний посібник (професор Бахмат Н.В., 2016 р.); Художньо-трудова діяльність майбутніх учителів початкових класів: навчально-методичний посібник (старший викладач Ковальчук А.Ф., асистент Дорож І.А., 2014 р.); Практичний курс з української мови фахового спрямування: навчальний посібник (доцент Третяк Н.В., 2015 р.); Організація виробничої практики в закладах інтернатного типу: методичний посібник (професор Бахмат Н.В., 2015 р.); Організація навчально-виховної практики студентів у початковій школі: навчально-методичний посібник (професор Бахмат Н.В., 2015 р.); Постінтернатна адаптація вихованців інтернатних закладів: інтерактивна програма формування життєвої компетентності: навчально-методичний посібник (професор Бахмат Н.В., 2018 р.); Технологія підготовки та написання курсових робіт з фахових методик і технологій початкової освіти: навчально-методичний посібник (професор Бахмат Н.В., 2018 р.); Тлумачний словник шкільної лексики (початкова школа) (доцент Гудима Н.В., старший викладач Мєлєкєсцева Н.В., 2018 р.).

Викладачі кафедри активно беруть участь у міжнародних, закордонних, всеукраїнських і регіональних конференціях. Їхні результати висвітлені на сторінках збірників наукових статей, фахових видань в Україні та за її межами. Так, було організовано і проведено ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію “Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання (2018 р.), у результаті якої було узагальнено та апробовано результати науково-дослідної діяльності фахівців у галузі теорії і практики початкової освіти та професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах сучасних інноваційних процесів в освітній галузі.

Надзвичайно важливим напрямом роботи кафедри теорії та методик початкової освіти є редагування наукових видань. Зокрема, професор Бахмат Н.В. є головним редактором збірника наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика» Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (Категорія Б, Index Copernicus). У збірнику наукових праць висвітлюються результати фундаментальних і теоретико-прикладних досліджень у галузі педагогіки та інноваційних технологій в освіті; розглядаються питання підготовки педагогічних працівників до навчання і виховання здобувачів освіти в дошкільній, загальній середній, фаховій передвищій, професій̮ній̮, післядипломній освіті й у процесі підвищення кваліфікації. Викладачі кафедри є членами редакційної колегії збірника наукових праць студентів і магістрантів педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (відповідальний секретар – професор Бахмат Н.В., члени – доцент Гудима Н.В., доцент Мєлєкєсцева Н.В.).

Наукова співпраця кафедри закріплена угодами з Інститутом педагогіки НАПН України, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Дрогобицьким державним педагогічним університетом імені Івана Франка, Полтавським національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка, Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди».

На базі кафедри у 2018 році було проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта». У заході взяли участь представники закладів вищої освіти (56 осіб), які готують фахівців з початкової освіти, з усіх регіонів України.

У рамках проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта» кафедрою було організовано науково-практичний семінар «Нова українська школа: проблеми і перспективи розбудови». У ході роботи взяли участь учителі початкових класів м. Кам’янця-Подільського, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти України. Було проаналізовано практичне впровадження концепції Нової української школи в освітній процес Кам’янець-Подільського НВК №3; теоретичні та практичні проблеми формування професійної поведінки майбутнього вчителя початкової школи в контексті становлення Нової української школи; стратегії лінгводидактичної, технологічної, природознавчої та математичної підготовки майбутнього вчителя Нової української початкової школи тощо.

Науково-педагогічні працівники кафедри (професор Бахмат Н.В., доценти Гудима Н.В., Мєлєкєсцева Н.В., асистент Дорож І.А.) активно взяли участь у підготовці експертних листів на замовлення МОН України про шкільні підручники для 1 класу.

Викладачі кафедри активно долучаються й до проведення студентських наукових змагань державного рівня. Так, професор Бахмат Н.В. і доцент Гудима Н.В. були членами конкурсної комісії ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта» (19-20 квітня 2018 р.). Професор Бахмат Н.В. – член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук із галузі «Освітні, педагогічні науки» (26-27 квітня 2018 р., м. Дрогобич).

Невід’ємною складовою науково-дослідної діяльності кафедри є наукова робота студентів. На кафедрі теорії та методик початкової освіти діють  проблемні групи: «Інноваційні технології в науці та освіті» (професор        Бахмат Н.В.), «Інноваційні технології навчання в початковій школі на уроках української та іноземної мов» (доцент Гудима Н.В.); «Формування комунікативної компетентності молодших школярів на уроках української мови» (доцент Третяк Н.В.); «Формування культури мовленнєвого спілкування молодших школярів на уроках української мови» (доцент Мартіна О.В.); «Актуальні проблеми методики викладання української та іноземної мови в початковій школі» (доцент Мєлєкєсцева Н.В.); «Формування кроскультурних цінностей студентів спеціальності «Початкова освіта» (ст. викладач Олинець Т.В.) та наукові гуртки: «Формування артистичних умінь учителів початкової школи на основі обрядів і традицій українського народу» (ст. викладач Московчук Л.М.); «Виховання школярів засобами художньо-трудової діяльності» (старший викладач Ковальчук А.Ф., асистент Дорож І.А.); «Стимулювання навчально-пізнавальної активності учнів початкової школи» (асистент Довгань О.С.). Результати своїх досліджень здобувачі освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» апробують на наукових конференціях, всеукраїнських конкурсах наукових робіт, практичних заняттях тощо.

Під керівництвом викладачів кафедри та у співавторстві з ними у 2017-2018 навчальному році студенти опублікували понад 60 наукових статей у фахових наукових виданнях та у збірнику наукових праць студентів і магістрантів педагогічного факультету Кам’янець-Подільского національного університету імені Івана Огієнка (Вип. 14, ум. друк. арк. 16,1; 2018 р.).

Вагомим результатом спільної наукової роботи викладачів і студентів є публікація навчального посібника «Інноваційні технології навчання української мови та літературного читання в початковій школі» (укладачі: здобувачі освітнього ступеня «магістр» Сепик Н.В., Чайковська К.Р., Римар В.Ю., Колосовська С.Е., Крива О.А., Антонець Л.В., Чухась В.І., Зібер А.О., Бєлова О.Ю., Герцан Ю.М.). За заг.ред. доцента Гудими Н.В., який використовують у подальшій роботі їхні автори.

Важливим напрямом розгортання наукової діяльності студентів є їхня участь у фахових змаганнях, конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах університетського і всеукраїнського рівня. Під керівництвом викладачів кафедри студенти здобули низку вагомих перемог та відзнак. Так, Лазаренко Тетяна, студентка 3 курсу, посіла 2 місце й нагороджена дипломом 2 ступеня у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта» (м. Кам’янець-Подільський, 2018 р.). Колектив кафедри був нагороджений грамотою за якісну підготовку студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта».

Зібер Алла, магістр спеціальності «Початкова освіта», посіла 3 місце й нагороджена дипломом 3 ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта» (м. Вінниця, 2018 р.). Тема «Формування комунікативних компетентностей молодших школярів засобами технології диференційованого навчання» (науковий керівник – доцент Гудима Н.В.).

Важливе місце у роботі кафедри посідає методична робота. Велика увага надається проведенню методичних семінарів, на яких розглядаються питання використання інноваційних технологій, актуальні проблеми початкової освіти, професійної підготовки вчителів початкової школи згідно із концепцією НУШ. Викладачі докладають чимало зусиль до розробки комплексів навчально-методичного забезпечення фахових дисциплін і створення до них навчальних та навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій.

Важливий принцип роботи кафедри – єдність навчання й виховання студентської молоді. Викладачі спрямовують свою діяльність на формування потреби студентів у високих культурних і духовних цінностях, розвиток їхнього творчого потенціалу. Значна роль в особистісному розвитку майбутніх учителів початкової школи належить кураторам. Вони плідно працюють з академічними групами впродовж усього терміну навчання, допомагають у проведенні різноманітних виховних позааудиторних заходів, підготовці до участі у традиційних факультетських заходах. Особлива увага надається національно-патріотичному вихованню студентської молоді, залученню до різноманітних флешмобів, благодійних акцій на підтримку дітей-сиріт тощо. Так, до Дня пам’яті та примирення було проведено майстер-клас із виготовлення ляльок-кутасиків «Україна – єдина країна» (координатор – старший викладач Ковальчук А. Ф.).

Цікавими, професійно спрямованими стали заходи, проведені в рамках Дня української писемності та мови (організатори – доцент Мартіна О.В. та куратори); вивчення курсу «Українська родина» – свято «Братчини на Михайла» (організатор – старший викладач Московчук Л.М.); Тижня Казки – свято «Подорож до країни Казок» (організатори – старший викладач Мєлєкєсцева Н.В. та куратори). Сценаріями цих заходів можуть скористатися методисти, вчителі, усі небайдужі до національного виховання української молоді.

У рамках ХХХVІ Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання / технологій було організовано творчу кузню, де представлено виставку студентських робіт під керівництвом старшого викладача кафедри Ковальчука А. Ф.

Викладі кафедри теорії та методик початкової освіти беруть активну участь в організації та проведенні традиційних заходів педагогічного факультету та університету загалом.

Перспективи подальшої наукової роботи кафедри теорії та методик початкової освіти вбачає у співпраці із зарубіжними колегами, підвищенні оцінок результативності власної дослідної діяльності за показниками публікаційної активності (кількість публікацій та їхньої цитованості), написання ґрунтовних досліджень, присвячених актуальним проблемам початкової освіти в освітньому інноваційному середовищі, впровадженні в освітній процес інноваційних технологій, зосередженні уваги на оновленні змісту теоретичної і практичної підготовки майбутніх учителів Нової української школи.

Гудима Н.В., кандидат філологічних наук, доцент