ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання”

Інформаційний лист

 

Міністерство освіти і науки України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кафедра теорії та методик початкової освіти

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

ДВНЗ  «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради

Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

До участі в роботі конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні та педагогічні працівники, аспіранти, докторанти, студенти педагогічних закладів вищої освіти.

Шановні колеги!

Кафедра теорії та методик початкової освіти  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка запрошує Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції (заочна форма) Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання”, яка відбудеться 18-19 березня 2020 року.

Наукова проблематика конференції

 1. Теорія і практика навчання української та іноземних мов у початковій школі.
 2. Особливості формування комунікативних компетентностей молодших школярів на уроках української та іноземних мов.
 3. Інноваційні технології навчання й розвитку здібностей учнів на уроках української та іноземних мов у початкових класах.
 4. Формування та пропедевтика читацької компетентності учнів початкових класів.
 5. Неперервна мовна освіта в закладах освіти України.
 6. Фахова підготовка вчителів для забезпечення мовної освіти в початковій школі.

   Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, німецька.

Для участі в конференції просимо надіслати електронною поштою (kpnu.konferencia@gmail.com) до 15 березня 2020 року заявку.

Матеріали, надіслані після означеного терміну, не розглядатимуться.

   До початку конференції електронний варіант програми конференції буде розміщено на сайті кафедри теорії та методик початкової освіти (kmd.kpnu.edu.ua) та університету (www.kpnu.edu.ua).

   Участь у конференції безкоштовна.

Заявка на участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції

Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання”

18-19 березня 2020 року, м. Кам’янець-Подільський

Прізвище, ім’я та

по батькові

Назва статті
Наукова проблематика
Установа
Посада
Вчене звання,

науковий ступінь

Поштова адреса
E-mail
Телефон
Програма та сертифікат учасника конференції (необхідне підкреслити) Електронний варіант                   Друкований варіант

(безкоштовно)

Зразок оформлення

Гудима Наталія,  кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри  теорії та методик початкової освіти, Кам’янець-Подільський національний університет  імені Івана Огієнка

Комунікативно-діяльнісний підхід в організації мовно-літературної освітньої галузі початкової школи

За друкований варіант програми та сертифікат учасника науково-практичної конференції необхідно додатково сплатити 80 грн. Програма надсилатиметься за рахунок коштів автора через «Нову пошту».

За підсумками проведення конференції додатково учасникам пропонується опублікувати статтю у збірнику наукових праць «Сучасні технології початкової освіти: реалії та перспективи» (нефахове видання).

Вимоги до оформлення статті

   Обсяг – 2-5 повних сторінок формату А4 (включно зі списком використаних джерел). Текст набирається шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1,25 см, поля: з усіх сторін по 2 см. Файл зберігати у форматі .doc або .rtf.

   Сторінки не нумеруються, переноси слів не допускаються. До тез можна додавати графічні матеріали – рисунки, таблиці тощо. Вони послідовно нумеруються арабськими цифрами (рис. 1; табл. 1). До кожного рисунку подається короткий підпис, а до таблиці ‒ заголовок. Рисунки подаються у форматі .jpeg.

   У тексті не допускається вирівнювання пропусками. У тексті використовується дефіс «-», який не відділяється пропусками, і тире «–» (Alt+0151). Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл).

Структура статті:

 1. Ім’я та прізвище автора (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по правому краю).
 2. Науковий ступінь, учене звання, посада.
 3. Для студентів, магістрантів та аспірантів вказати наукового керівника із зазначенням наукового ступеня та посади.
 4. Назва тез (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).

   Далі йде текст, вирівняний по ширині сторінки.

   Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках за зразком [5, с. 55].

   Список використаних джерел (не більше 7 джерел в алфавітному порядку) розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).

 

Зразок оформлення тез

Олена Іваненко

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри теорії та методик початкової освіти

Кам’янець-Подільського національного

університету імені Івана Огієнка

ФОРМУВАННЯ …

Виклад основного матеріалу

Список використаних джерел (зразок)

 1. Зінчук Т. О. Економічні наслідки впливу продовольчих органічних відходів на природні ресурси світу // Органічне виробництво і продовольча безпека: зб. матеріалів доп. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир, 2014. С. 103–108.
 2. Іщук Т. Дзвенить струмочком рідна мова // Початкова школа і сучасність. 2017. № 2. С. 31–36.
 3. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ : Слово, 2005. 308 с.
 4. Моргун В. В. Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : у 4 т. Київ : Логос, 2001. Т. 2. 636 с.
 5. Новий орфографічний словник української мови: 50000 слів / ред. О. П. Івакін. Київ : Аконіт, 2004. 414 с.

   Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. № 1315. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 (дата звернення: 02.08.2018).

Контактні телефони:

   З питань участі в конференції та друку матеріалів – Гудима Наталія Василівна, доцент, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти, телефон – (097) 14 35 461, електронна адреса – kpnu.konferencia@gmail.com

   Ковальчук Ольга Вікторівна, старший викладач кафедри теорії та методик початкової освіти, телефон – (068) 50 74 995, електронна адреса – kpnu.konferencia@gmail.com

З повагою і сподіваннями на співпрацю оргкомітет конференції