Скайп-семінар “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ”

Сьогодні, 9 жовтня, на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету (кафедра загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти) та Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (кафедра початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання) відбувся науково-методичний скайп-семінар в межах асоціації науково-навчальних і науково-методичних лабораторій “АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ”.

Звернемось до історії створення Асоціації навчально-методичних, науково-навчальних та науково-дослідних лабораторій  педагогічних закладів вищої освіти України. Меморандум, який було підписано у квітні 2019 року, визначив відносини та напрями співробітництва між навчально-методичною лабораторією «Інноваційних освітніх рішень» кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (зав. лабораторією – д. п. н., проф. О. А. Федій); науково-навчальною лабораторією «Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти» кафедри теорії та методик дошкільної освіти (зав. лабораторією – к. п. н., доц. Т. Й. Бабюк), науковою лабораторією «Теорія і практика початкової освіти» (зав. лабораторією – к. філол. н., доц. Гудима Н. В.), науковою лабораторією «Технології підготовки конкурентоздатного педагога до реалізації концепції Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища» (зав. лабораторією – д. п. н., доц., професор кафедри теорії та методик початкової освіти Н. В. Бахмат) Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; творчою навчально-науковою лабораторією «Гірська школа Українських Карпат» ДВНЗ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (зав. лабораторією – к. п. н., доц. І. Б. Червінська); навчально-методичною лабораторією “Педагогічна інноватика у початковій освіті” Ізмаїльського державного гуманітарного університету (зав. лабораторією – д. п. н., доц. Н. І. Богданець-Білоскаленко); науково-дослідною лабораторією “Педагогічні інновації у початковій школі” (зав. лабораторією – доц. Л. Г. Стахів).

Сторони погодились на співпрацю за такими напрямами:

  1. Проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, конференцій, форумів тощо) в освітніх закладах України, мета яких популяризація та впровадження в навчальну діяльність інноваційних освітніх технологій, що сприяють підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців спеціальності “Початкова освіта”;  становленню та розвитку вітчизняної педагогічної думки; розвитку вільної, гармонійної особистості; формуванню національно-культурної ідентичності усіх суб’єктів педагогічного процесу; підготовці конкурентоздатного педагога до професійної діяльності.
  2. Розроблення та упровадження освітніх та навчальних програм, навчально-методичного супроводу дисциплін в межах Державного стандарту підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності “Початкова освіта”, а також проектів, спрямованих на підготовку вчителя нової генерації на засадах Концепції “Нової української школи”.
  3. Консультування Сторін з метою вироблення узгоджених позицій щодо розв’язання найбільш гострих та актуальних проблем у сфері підготовки фахівців початкової освіти.
  4. Обмінювання досвідом організації освітнього процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи.
  5. Будь-які інші напрями співробітництва, що узгоджені Сторонами.

Отже, на он-ліайн зв’язку в межах семінару, який відбувся сьогодні, серед учасників були студенти педагогічних факультетів Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Полтавського національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, а також керівники лабораторій Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Федій Ольга Андріївна, завідувач кафедри початкової освіти, природознавчих і математичних дисциплін та методик їх викладання, доктор педагогічних наук, професор Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, Червінська Інна Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка творчої навчально-наукової лабораторії «Гірська школа Українських Карпат» Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, Бабюк Тетяна Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка, Бахмат Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методики початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка, завідувач наукової лабораторії “Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації Концепції Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища”, Гудима Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка.

Зокрема Наталією Василівною було висвітлено основні положення діяльності та напрямки реалізації роботи наукової лабораторії «Теорія і практика початкової освіти», метою діяльності якої є: проведення наукових досліджень, виконання науково-дослідних робіт, надання науково-технічних послуг; забезпечення умов для здійснення підготовки фахівців, у т.ч. фахівців вищої наукової кваліфікації; створення оптимальних умов для науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників Кафедри та здобувачів вищої освіти напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта і спеціальності 013 Початкова освіта; забезпечення належних умов для організації студентських дослідницьких проектів; участь у розробці та здійсненні стратегії розвитку Університету, вивченні тенденцій і змін у галузі початкової освіти згідно з новим Державним стандартом; впровадження результатів наукових досліджень у навчально-виховний процес початкової школи.

Одним із основних завдань діяльності лабораторії є реалізація та багатогранність наукової діяльності студентів. Серед яких також були бузпосередніми учасниками скайп-семінару Чорна Ілона Михайлівна, магістрантка спеціальності «Початкова освіта» Кам’янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка з доповідю на тему «Технології формування професійно-педагогічного іміджу вчителя початкової школи в умовах НУШ» та Ткачишина Ганна Миколаївна, магістрантка спеціальності «Початкова освіта» Кам’янець-Подільського національного університету імені І.Огієнка, яка доповідала про формування соціально-громадянських компетентностей молодших школярів засобами інтерактивних технологій навчання.

Семінар відбувався надзвичайно динамічно, цікаво, з активним змістовним та доцільним обговоренням сучасних та актуальних питань, які виникають під час вивчення та реалізації нових освітніх програм.

Дякуємо організаторам скайп-семінару, Кічук Надії Василівні, декану педагогічного факультету, доктору педагогічних наук, професору кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету та Богданець-Білоскаленко Наталії Іванівні, доктору педагогічних наук, професору кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету, за прекрасну і своєчасну можливість взаємодії та обміну досвідом та вирішенню актуальних освітніх проблем у галузі початкової освіти на міжвузівському рівні.

До наступних зустрічей!

Ірина Дорож, кандидат педагогічних наук,
асистент кафедри теорії та методик початкової освіти