Наукова діяльність викладацького колективу кафедри

      Навчально-методичні посібники:

 1. Гудима Н.В. Практикум з основ риторики в початковій школі : Навчально-методичний посібник / Н.В. Гудима. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2018. – 140 с.
 2. Третяк Н.В. Лінгвістичний аналіз художнього твору в початковій школі : Навчально-методичний посібник / Н.В. Третяк. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2018. – 168 с.
 3. Гудима Н.В., Мєлєкєсцева Н.В. Тлумачний словник шкільної лексики (початкова школа) / Автори-укладачі : Н.В. Гудима, Н.В. Мєлєкєсцева. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 120 с.
 4. Бахмат Н.В. Постінтернатна адаптація вихованців інтернатних закладів: інтерактивна програма формування життєвої компетентності : навчально-практичний посібник / [авт.-уклад. Н.В. Бахмат]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2018. – 140 с.
 5. Бахмат Н.В. Технологія підготовки та написання курсових робіт з фахових методик і технологій початкової освіти : навчально-методичний посібник / [авт.-уклад. Н.В. Бахмат]. – Київ : Міленіум, 2018. – 90 с.
 6. Бабюк Т.Й., Довгань О.С. Методика навчання освітньої галузі «Природознавство» : навчально-методичний посібник /авт.-уклад.: Т.Й. Бабюк, О.С. Довгань. – Кам’янець-Подільський: Друк-Сервіс, 2017. – 100 с. (друк. Арк.5,8 ).
 7. Бабюк Т.Й., Гордійчук М.С., Попова О.Ю. Методика навчання освітньої галузі «Мови і літератури» : навчально-методичний посібник /Т.Й. Бабюк, М.С. Гордійчук, О.Ю. Попова. Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс. 2017 – 144 с. Ум. друк. Арк. 8,3.
 8. Інноваційні технології навчання української мови та літературного читання в початковій школі : Навчальний посібник / за заг. ред. Н.В. Гудими. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2018. – 168 с.

Статті у виданнях, які входять до переліку ВАК України (фахові) та які включені до наукометричних баз:

 1. Гудима Н.В. Риторичні вправи як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів / Н.В. Гудима // Лінгвістичні студії: наук.журн. / [редкол.: С.К. Богдан (голов.ред.) та ін.]- Луцьк : Східноєвроп.нац.ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – Вип.6. – С.54-61.
 2. 2. Гудима Н.В. Іван Огієнко та формування правил мовленнєвого етикету молодших школярів / Н.В. Гудима // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна/ [редкол.: Л.М. Марчук (гол.ред.), В.П. Атаманчук (відп.ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. ХІV. – С. 400-406. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
 3. Гудима Н.В. Формування національної свідомості учнів початкових класів засобами фразеологізмів / Н.В. Гудима // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 22 (1-2017). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 234-240. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
 4. Гудима Н.В. Технології увиразнення мовлення молодших школярів синонімами / Н.В. Гудима // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 23 (2-2017). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 314-318. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
 5. Гудима Н.В. Теорія мовної норми: класифікаційний аспект / Н.В. Гудима // Наукові праці Кам’янець-Подільського національ­но­го університету імені Івана Огієнка: Філологічні нау­ки. Випуск 44. – Кам’янець-Подільсь­кий : Аксіома, 2017. – С. 105–108. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).                  
 6. Мартіна О.В. Граматична правильність як основа формування мовної особистості молодших школярів у контексті поглядів Івана Огієнка / Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник: Серія історична та філологічна / [ред. кол.: С.А. Копилов (гол. ред.), В.С. Прокопчук, Л.М. Марчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 12. – С. 346-352. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
 7. Мартіна О.В. Педагогічні ідеї Івана Огієнка і розвиток мовної особистості. Науковий збірник: Серія філологічна / [ред. кол.: Л.М. Марчук (гол.ред.), В.П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 14. – С. 417-421. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
 8. 8. Мартіна О.В. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів у період навчання грамоти. / Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 22 (1-2017). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 258-262 . (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).                                                                                                                  
 9. Мартіна О.В. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках української мови. / Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 23 (2-2017). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 322-327. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).                          
 10. Третяк Н.В. Лексико-семантичні засоби зниження мови і стилю в друкованих ЗМІ / Н.В. Третяк // Лінгвістичні студії: наук.журн. / [редкол.: С.К. Богдан (голов.ред.) та ін.]- Луцьк : Східноєвроп.нац.ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – Вип.6. – С. 182-188.
 11. Третяк Н.В. Дискурс як форма реалізації мови в газетних жанрах у концепції творчості І.Огієнка / Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Науковий збірник: Серія історична та філологічна / [ред. кол.: С.А. Копилов (гол. ред.), В.С. Прокопчук, Л.М. Марчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. 12. – С. 346-352. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).                                                                                      
 12. Третяк Н.В. Розвиток комунікативної компетенції молодших школярів у процесі вивчення лексики. / Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 20 (1-2016). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 322-327. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
 13. Третяк Н.В. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках української мови. / Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 20 (1-2017). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 322-327. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).                                                    
 14. Мєлєкєсцева Н.В. Навчання рідномовних обов’язків учнів початкових класів у культурно-освітній концепції Івана Огієнка / Н.В. Мєлєкєсцева // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол. : Л. М. Марчук (гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. ХІV. – С. 431-436. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 15. Мєлєкєсцева Н.В. Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів / Н.В. Мєлєкєсцева // Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 22 (1‑2017). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 267-272. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).                                                                                                                                                                                                                                
 16. Мєлєкєсцева Н.В. Інтерактивні технології навчання української мови (за професійним спрямуванням) у вищих навчальних закладах / Н.В. Мєлєкєсцева // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 23 (2-2017). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 239-244. . (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).                                                                                                                                                                                                                                                       
 17. Гнатенко О.С. Комп’ютерні ігри як засіб формування уявлень молодших школярів про частини і дроби / О.С.Гнатенко // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В.М.Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 23 (2-2017). – Ч. 1. – С. 235-240. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
 18. Дорож І. Педагогічні умови виховання світоглядної культури студентів засобами художньо-трудової діяльності / І. Ковальчук-Дорож, А. Ковальчук // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць [внесений до Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук та до міжнародної наукометричної бази INDEX COPERNICUS] Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Ін-т педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 20 (1-2017). – Ч. 1. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2017. – С.131-137. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).     
 19. Дорож І. Рефлексивно-творчі механізми формування активної гуманістичної професійної позиції майбутніх педагогів / І.Дорож, А.Ковальчук // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць [внесений до Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук та до міжнародної наукометричної бази INDEX COPERNICUS] Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Ін-т педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В. М.]. – Вип. 23 (2-2017). – Ч. 1. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2017. – С.90-96. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).  
 20. Ковальчук А. Ф. Педагогічні умови виховання світоглядної культури студентів засобами художньо-трудової діяльності / І. Ковальчук-Дорож, А. Ковальчук // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць [внесений до Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук та до міжнародної наукометричної бази INDEX COPERNICUS] Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Ін-т педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 20 (1-2017). – Ч. 1. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2017. – С.131-137. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).     
 21. Ковальчук А.Ф. Рефлексивно-творчі механізми формування активної гуманістичної професійної позиції майбутніх педагогів / І.Дорож, А. Ковальчук // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць [внесений до Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук та до міжнародної наукометричної бази INDEX COPERNICUS] Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Ін-т педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В. М.]. – Вип. 23 (2-2017). – Ч. 1. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2017. – С.90-96.  (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 22. Олинець Т.В. Родинне виховання у системі педагогічних поглядів Івана Огієнка / Т.В. Олинець // Iван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол. : Л. M. Mарчук (гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. XIV. – С. 436-440. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).        
 23. Олинець Т.В. Інтерактивні вправи на уроках англійської мови в початковій школі / Т.В. Олинець // Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 22 (1-2017). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 273-277. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).       
 24. Олинець Т.В., Гурман Л.Д. Формування іншомовної лексичної компетентності молодших школярів засобами ігрових технологій / Т.В. Олинець, Л.Д. Гурман // Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 23 (2-2017). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 245-250. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
 1. Довгань О.С. Мотивація – основа навчально-пізнавальної діяльності учнів / О.С. Довгань // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 23 (2-2017). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 85-90. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
 2. Бахмат Н.В. Инновационная учебная среда подготовки учителей начальной школы : теоретические основы проектирования / Н. В. Бахмат // Ştiinţă, educaţie, cultură : Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională = Наука, образование, культура: Международная научнопрактическая конференция, посвященная 26-ой годовщине Комратского государственного университета, 10 февраля 2017 года: cборник матералов: [în 2 vol.] / науч. ком.: ЗахарияС.К., Раковчена Т. И. – Комрат : Комратский государственный университет, 2017 (Tipogr. “A & V Poligraf”). – С. 261-263.
 3. Вahmat N.V. Professional and pedagogical education of the primary school teachers: the european union countries experience / N. V. Вahmat, L. A. Kartashova // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. XІ Международной научной конференции, Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. XІІ Международной научной конференции, 17‑24 сентября  2017 года, г. Нетания (Израиль). – Хмельницкий ХНУ, 2017. – С. 106 – 110. (у співавторстві).
 4. Bakhmat N. Integration of educational process and practice in modern system of teacher training / N. V. Вakhmat // Science and Education in modern world: materials of the international scientific-practical conference. – Karagandy : EPD “Bolashak-Baspa” 2017. – 3st volume. – Р. 39-43.
 5. Вahmat N. V. Тraining of highly qualified specialist in Ukraine current approaches and perspectives / N. V. Вahmat, O.M. Bakhmat, M.I. Bakhmat // The collection includes 7th International Conference «Recent trend in Science and Technology management» by SCIEURO in London, January 2017. – London, 2017. – С. 67-76. Web of Science (ORCID). (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
 6. Бахмат Н.В. Професійно-педагогічна освіта: підготовка вчителів для нової української школи / Н.В. Бахмат // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип.  22 (1‑2017) – Ч. 1.  – С. 13-19. Index Copernicus. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).     
 7. Бахмат Н.В. Професійна підготовка вчителів початкової школи: досвід країн європейського союзу / Н.В.Бахмат // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип.  23 (1‑2017) – Ч. 1. – С. 37-44. Index Copernicus. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).     
 8. Natalia Bakhmat.The principle of natural correspondence in the philosophical and pedagogical heritage of y. Komensky: Barbara Sitarska (red.), Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, Seria Pedagogika, tom IV, Współczesne recepcje Jana Amosa Komeńskiego/ contemporary perceptions of John Amos Comenius, część II: Europejskie recepcje Jana Amosa Komeńskiego / European perceptions of John Amos Comenius, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2017. Режим доступу: http://www.comenius.uph.edu.pl/. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
  1. Дорож І., Ковальчук А. Морально-виховний потенціал художньо трудової діяльності у навчально-виховному процесі початкової школи. / Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 24 (1-2018). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 241-248. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
  2. Московчук Л. Естетичне виховання молодших школярів як чинник формування духовності особистості. / Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 24 (1-2018). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 260-265. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
  3. Гудима Н. Формування комунікативних компетентностей здобувачів освіти в умовах нового Державного стандарту початкової освіти. / Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 24 (1-2018). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 298-302. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
  4. Мартіна О. Розвиток образного мовлення молодших школярів на уроках літературного читання. / Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 24 (1-2018). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 330-335. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
  5. Мєлєкєсцева Н. Сучасна українська дитяча література як засіб формування культури мовлення молодших школярів. / Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 24 (1-2018). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 335-340. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
  6. Олинець Т. Комунікативний метод як пріорітетний на сучасному етапі навчання англійської мови в закладах вищої освіти. / Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 24 (1-2018). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 340-344. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
  7. Третяк Н. Збагачення мовлення учнів початкової школи синонімами. / Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 24 (1-2018). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 365-371. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
  8. Бахмат Н. Педагогічна підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах реформування освіти. / Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 24 (1-2018). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 9-18. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
  9. Гнатенко О. Формування алгоритмічного мислення молодших школярів в процесі розв”язування задач. / Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 24 (1-2018). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 311-317. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
  10. Довгань О., Соколан О. Психолого-педагогічні особливості навчально-виховної діяльності учнів підліткового віку. / Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 24 (1-2018). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С. 95-102. (Публікація у журналі, що зареєстрована у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
  11. 43. Борейко О.С., Борейко І.П. Використання завдань екологічного змісту на уроках математики в початкових класах як ефективний засіб формування екологічної культури учнів / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету іцмені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільського національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип.17. – Т.3.- 140 с.
  12. 44. Гнатенко О.С. Алгоритмізація мислення молодших школярів у процесі розв’язування складених задач / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету іцмені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільського національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – вип.17. – Т.3.- 140 с.
  13. Гудима Н.В. Формування ключових комунікативних компетентностей молодших школярів / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету іцмені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільського національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип.17. – Т.3.- 140 с.
  14. Довгань О.С. Дитяча література як засіб формування еколого-естетичної культури молодших школярів / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету іцмені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільського національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип.17. – Т.3.- 140 с.
  15. Дорож І.А. Європейські орієнтири у формуванні толерантності студентів педагогічних ВНЗ / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету іцмені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільського національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип.17. – Т.3.- 140 с.
  16. Ковальчук А.Ф. Виховний потенцал художньо-трудової діяльності майбутніх учителів початкових класів / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету іцмені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільського національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип.17. – Т.3.- 140 с.
  17. Мартіна О.В. Формування культуромовних компетентностей учнів початкових класів / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету іцмені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільського національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип.17. – Т.3.- 140 с.
  18. Московчук Л.М. Естетичне виховання молодших школярів як чинник формування духовності особистості / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету іцмені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільського національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип.17. – Т.3.- 140 с.
  19. 51. Мєлєкєсцева Н.В. Нова українська школа: співпраця з батьками учнів початкових класів / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету іцмені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільського національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип.17. – Т.3.- 140 с.
  20. Олинець Т.В. Інтеграція методів навчання на заняттях з англійської мови у ВНЗ / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету іцмені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільського національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип.17. – Т.3.- 140 с.
  21. Попова О.Ю. Сторителінг як прийом викладання у вищому навчальному закладі / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету іцмені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільського національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип.17. – Т.3.- 140 с.
  22. Третяк Н.В. Збагачення молодших школярів експресивною лексикою / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету іцмені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів : у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільського національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип.17. – Т.3.- 140 с.
  23. Бахмат Н.В. Знакова концепція навчання в сучасному освітньому просторі / Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ : Міленіум, 2018. 290 с.
  24. Гудима Н.В. Формування комунікативної компетентності учнів початкової школи засобами інноваційних методів навчання / Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ : Міленіум, 2018. 290 с.
  25. Московчук Л.М. Сучасний стан забезпечення наступності в освітньому просторі сільської місцевості / Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної освіти ; [відпов. секр. К. І. Демчик]. Київ : Міленіум, 2018. 290 с.