Мєлєкєсцева Наталія Василівна

Мєлєкєсцева Наталія Василівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик початкової освіти.

На кафедрі працює з 2005 року.

Закінчила Кам’янець-Подільський державний університет за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів  і англійської мови (2004).

Навчалася в магістратурі Кам’янець-Подільського державного університету та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача педагогіки і методик викладання в початкових класах (2005), викладача англійської мови і зарубіжної літератури (2006).

Навчалася в аспірантурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова»  (2010‑2013). Захистила кандидатську дисертацію на вченій раді Одеського національного університету імені І.І. Мечникова «Реалізація предикатів наявності / відсутності в семантико-синтаксичній структурі речення» (2013).

Керує написанням курсових і магістерських робіт, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів факультету.

Наукова і громадська робота: з 2015 року – секретар вченої ради педагогічного факультету.

Викладає дисципліни: українська мова (за професійним спрямуванням), дитяча література, методика навчання іноземної мови, шкільний курс іноземної мови з методикою викладання, теоретичний курс іноземної мови.

Коло наукових інтересів: семантичний синтаксис сучасної української літературної мови, актуальні питання методики навчання української та іноземної мов у початковій школі, теоретична та практична фонетика англійської мови, дитяча література.

Публікації 2016-2017

 1. Мєлєкєсцева Н.В. Інтерактивні технології кооперативного навчання як засіб розвитку зв’язного мовлення молодших школярів на уроках української мови / Н.В. Мєлєкєсцева // Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Умань, 22 квітня 2016 року // FOLIA COMENIANA : вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я.А.Коменського / гол.ред. Муковіз О.П. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – С. 68-73.
 2. Мєлєкєсцева Н.В. Кейс-метод як форма інтерактивного навчання студентів англійської мови / Н.В. Мєлєкєсцева // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти» (24 березня 2016 р.). – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2016. – С. 131-134.
 3. Мєлєкєсцева Н.В. Формули мовленнєвого етикету на уроках англійської мови в початковій школі / Н.В. Мєлєкєсцева / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсум­ка­ми звітної наукової кон­фе­ренції викладачів, док­то­ран­тів і аспірантів : у 3 т. – Кам’янець-Поді­льсь­кий : Кам’янець-Поді­льський на­­ціональний уні­вер­ситет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 15. – Т. 3. – С. 144-145.     
 4. Мєлєкєсцева Н.В. Скрайбінг як засіб візуалізації іншомовного навчального матеріалу у ВНЗ / Н.В. Мєлєкєсцева / Збірник наукових праць молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Поді­льсь­кий : Кам’янець-Поді­льський на­­ціональний уні­вер­ситет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. 7. – С. 105-106.  
 5. Мєлєкєсцева Н.В. Інтерактивні технології як засіб розвитку зв’язного мовлення молодших школярів / Н.В. Мєлєкєсцева // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 20 (1-2016). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 359-365.                                                                          
 6. Мєлєкєсцева Н.В. Інформаційно-комунікаційні технології у процесі вивчення прикметника на уроках української мови в початкових класах / Н.В. Мєлєкєсцева // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 21 (2‑2016). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С. 272-276. 
 7. Мєлєкєсцева Н.В. Реалізація предикатів наявності / відсутності з додатковою семою ознаки в семантико-синтаксичній структурі речення / Н.В. Мєлєкєсцева // Наукові праці Кам’янець-Подільського національ­но­го університету імені Івана Огієнка: Філологічні нау­ки. Випуск 42. – Кам’янець-Подільсь­кий : Аксіома, 2016. – С. 137-141. 
 8. Мєлєкєсцева Н.В. Інформаційно-комунікаційні технології розвитку зв’язного мовлення учнів початкових класів / Н.В. Мєлєкєсцева // Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти : Матеріали Першої Міжнародної Інтернет-конференції, м. Умань, 27 квітня 2017 року // FOLIA COMENIANA : вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А.Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2017. – С. 56-60.
 9. Мєлєкєсцева Н.В. Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів / Н.В. Мєлєкєсцева // Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 22 (1‑2017). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 267-272.
 10. Мєлєкєсцева Н.В. Навчання рідномовних обов’язків учнів початкових класів у культурно-освітній концепції Івана Огієнка / Н.В. Мєлєкєсцева // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол. : Л. М. Марчук (гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. – Вип. ХІV. – С. 431-436.
 11. Тлумачний словник із навчальних предметів початкової школи / Автори укладачі Н. В. Гудима, Н. В. Мєлєкєсцева. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 112 с.

Науковий доробок  Мєлєкєсцевої Н.В. складає понад 50 публікацій, з них 34 наукового і 6 навчально-методичного характеру, в тому числі 32 публікації у фахових виданнях (1 з них у закордонному виданні), 7 статей у збірниках, які входять до науко-метричної бази INDEX COPERNICUS;  1 навчально-методичний посібник (у співавторстві). Працює над монографічним дослідженням.