Дорож Ірина Анатоліївна

Дорож Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри теорії та методик початкової освіти.

На кафедрі працює з 2007 року.

Закінчила з відзнакою педагогічний факультет Кам’янець-Подільського державного університет  (2007), з відзнакою магістратуру Кам’янець-Подільського національного університету (2008), педагогічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2009, 2010).

Спеціальності за дипломами – вчитель початкових класів і англійської мови; вихователя дітей дошкільного віку, організатора дошкільної освіти, викладача педагогіки та методики викладання української мови в початкових класах у вищих навчальних закладах.

 Закінчила аспірантуру. Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Виховання у студентів педагогічних університетів світоглядної культури засобами художньо-трудової діяльності” зі спеціальності 13.00.07 – теорія та методика виховання на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського (2016).

Керує написанням курсових, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів педагогічного факультету.

Громадська робота: голова профбюро педагогічного факультету, член профспілки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

 Викладає дисципліни: методика навчання освітньої галузі “Технології”, методика навчання освітньої галузі “Мистецтво”, образотворче мистецтво з методикою викладання, вступ до спеціальності, технології вивчення галузі “Технології”,технології вивчення галузі “Здоров’я і фізична культура” в початковій школі, технології вивчення галузі “Природознавство” та “Суспільствознавство” в початковій школі.

 Коло наукових інтересів: підготовка компетентного, конкурентоспроможного та конкурентоздатного фахівця дошкільної і початкової освіти у вищих навчальних закладах України; актуальні питання початкової і дошкільної освіти; вплив художньо-трудової діяльності на становлення та розвиток особистості студентів педагогічних університетів, виховання їх світоглядної культури;

Опубліковано близько 40 одноосібних публікацій, з яких 7 статей у виданнях, внесених до Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук, та у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, та  1 навчально-методичний посібник  у співавторстві., створено електронний освітній ресурс.

 Публікації

2016-2017 рр.

  1. Ковальчук І.А. Теоретичні основи формування мотивів трудової діяльності студентської молоді / І.А.Ковальчук, А.Ф.Ковальчук // Сучасні технології початкової освіти : реалії та перспективи : збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, кафедра теорії та методик дошкільної і початкової освіти, управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради ; [відпов. секр. Н.Г.Каньоса]. – Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – С. 78-81.
  2. Ковальчук-Дорож І. Педагогічні умови виховання світоглядної культури студентів засобами художньо-трудової діяльності / І. Ковальчук-Дорож, А. Ковальчук // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць [внесений до Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук та до міжнародної наукометричної бази INDEX COPERNICUS] Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Ін-т педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 20 (1-2017). – Ч. 1. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2017. – С. 131-137.