Бахмат Наталія Валеріївна

Бахмат Наталія Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методик початкової освіти.

На кафедрі працює з 2003 року.

Закінчила з відзнакою педагогічний факультет Кам’янець-Подільського педагогічного інституту імені В. П. Затонського  (1997), економічний факультет Кам’янець-Подільської державної аграрно-технічної академії (1999), факультет корекційної та соціальної педагогіки та психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2012).

Спеціальності за дипломами – вчитель початкових класів і музики;бухгалтер-фінансист; психолог.

 Закінчила аспірантуру НПУ імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукз теми: „Формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до педагогічного моделювання” (2011).

 Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук з теми: „Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки вчителів початкової школи в умовах інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу ” (2017).

Вчене звання доцента кафедри педагогіки та методик дошкільної та початкової освіти присвоєно 2014 р.

У грудні 2017 року присвоєно вчере звання професора кафедри теорії та методик початкової освіти.

Керує написанням курсових, дипломних та дисертаційних робіт, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів факультету.

 Учасник, член журі Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій та олімпіад.

Наукова і громадська роботазаступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, голова науково-методичної ради факультету.

 Відзнаки, нагороди: грамотами НАПН України, Кам’янець-Подільської міської ради, ректорату університету.

Викладає дисципліни:„Основи природознавства та екології”;методика навчання освітньої галузі „Суспільствознавство”; технології вивчення галузей„Природознавство” та „Суспільствознавство” в початковій школі; організаційно-методична робота в галузі початкової освіти; сучасні технології викладання фахових методикпочаткової освіти у вищій школі; методологія та технології інформатизації педагогічної діяльності початкової школи; методика організації професійної діяльності вчителя в умовах інноваційного освітнього середовища; організація проектної діяльності в початковій школі.

 Коло наукових інтересів:підготовка компетентного, конкурентоспроможного та конкурентоздатного фахівця у вищих навчальних закладах України; теоретико-методологічні та методичні аспекти проектування хмаро орієнтованого середовища фахової підготовки вчителя; створення особистісно зорієнтованих технологій виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами природи і мистецтва.

Опубліковано понад 120 публікацій,серед яких: 4 монографії (2 у співавторстві), 15 навчально-методичних посібників, 3 методичні рекомендації, електронний освітній ресурс, статті у наукових фахових виданнях України та зарубіжжя, статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, статті у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.

Публікації

2016-2017 рр.

 1. Бахмат Н. В. Педагогічна підготовка вчителів початкової школи : інноваційні підходи в умовах хмаро орієнтованого середовища : монографія / Н. В. Бахмат. – Київ : Міленіум, 2016. – 360 с.
 2. Бахмат Н. Сучасні тенденції підготовки вчителів початкової школи у країнах ЄС : колективна монографія / Н. Бахмат // Globalne aspekty Ekonomii Swiatowej i Stosunkуw Miкdzynarodowych w warunkach niestabilnosci gospodarczej : monografia Miкdzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktycznej, Czкstochowa, Akademia Polonijna, 2016. – S. 579-586.
 3. Бахмат Н. В. Методика організації професійної діяльності вчителя в умовах інноваційного освітнього середовища : навч.-метод. посіб. / Н. В. Бахмат // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Друк сервіс, 2016. – 88 с.
 4. Бахмат Н. В. Хмаро орієнтоване середовище педагогічної підготовки вчителів початкової школи: навчально-методичне забезпечення / Н. В. Бахмат // Педагогічні інновації : ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. праць / В. М. Мадзігон (гол. ред) та ін. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2016. – Вип. 1 (16). – С. 83 – 87.
 5. Бахмат Н. В. Вітчизняний і зарубіжнийдосвідпідвищеннякваліфікаціїпедагогічнихпрацівників / Н. В. Бахмат // Педагогіка і психологіяпрофесійноїосвіти : наук.-метод. журн. / Ін-т пед. освіти і освітидорослих НАПН України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти НАПН України, Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Львів, 2016. – №  2. – С. 189 – 202.
 6. Бахмат Н. В. Формування конкурентоспроможного педагога в умовах інформаційно-технологічного середовища вищого навчального закладу / Н. В. Бахмат // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 20 (1‑2016). – Ч. 1. – С. 14 – 21.
 7. Вahmat N. V. Modelofcloudorientedlearningenvironmentofpedagogicalsubjectsinpedagogicalinstitutionsofhighereducation / N. V. Bahmat // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2016. – № 6 (134). – С. 40 – 45.
 8. Бахмат Н. В. Формування фахової компетентності вчителя початкової школи в умовах інноваційного освітнього середовища / Н. В. Бахмат // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць ; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – Вип. 21 (2‑2016) – Ч. 1. – С. 19‑25.
 9. Вahmat N. V. Organizationofteacher’sprofessionalactivityinconditionsofinnovativeeducationalenvironment / N. V. Bahmat, L. A. Kartashova // Informational Technologies inEducation. – 2016. ‒ № 27. – P. 31 – 40.
 10. Вahmat N. V. Formationofprimaryschoolteachers’ competitivenessinthehigherpedagogicaleducation / N. V. Вahmat // Gulustanblackseascientificjournalofacademicresearchmultidisciplinaryjournal. – Georgia, Tbilisi, 2015. – Р. 50 – 53.
 11. Бахмат Н. В. Подготовка конкурентоспособного педагога в условиях информационно-технологической среды высшей школы [Электронный ресурс] / Н. В. Бахмат // Парадигма : электрон. научн. журн., 2016. – № 1. – Режим доступа : http://paradigma.science/publics/index.php/paradigma/issue/view/11.– Название с экрана.
 12. Вahmat N. V. The system pedagogical training primary school teachers under conditions of innovative educationalenvironment / N. V. Вahmat // Proceedings of the XVII International Academic Congress «History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization» (Japan, Tokyo, 25‑27 January 2016). «Tokyo University Press», 2016. – P. 784 – 789.
 13. Бахмат Н. В. Профессионально-педагогическаяподготовкаучителейначальнойшколы в Украине: концептуальныеподходы / Н. В. Бахмат // CamereiNafionale a Cftrfiif,Єtiinfa, educafie, cultura, conferinfaєtiоnfifісо-ргасїісйinternational (2016 ; Chişinftu). «Ştiiııta. educatie. Cultura» = «Наука, образование, культура» : Materialeconferinteiştünfifico-practiceiııteıııationale 4 februarie. 2016 / сост. : Л. В. Федотова [и др.] : науч. ком. : Арикова 3. Н. ; под общ. ред. : Л. В. Федотовой. – Комрат : КГУ, 2016 (Tipogr. «A&V Poligraf’»). – Том 1. – Р. 389 ‒ 393.
 14. Вahmat N. V. Modelofcloudorientedlearningenvironmentofpedagogicalsubjectsinpedagogicalinstitutionsofhighereducation / N. V. Вahmat, L. A. Kartashova // Современныедостижения в науке и образовании : сб. тр. XІ Международной научной конференции, 29 сентября – 6 октября 2016 года, г. Иерусалим (Израиль). – Хмельницкий ХНУ, 2016. – С. 24 – 27.
 15. Вahmat N. V. Cloud-based environment of pedagogical training of primary school teachers in higher pedagogical educational institutions / N. V. Bahmat // Informational Technologies in Education. – 2017.
 16. Бахмат Н. В. Инновационнаяучебнаясредаподготовкиучителейначальнойшколы: теоретическиеосновыпроектирования / Н. В. Бахмат // “Ştiinţă, educaţie, cultură”, conferinţaştiinţifico-practicăinternaţională (2017; Комрат). Ştiinţă, educaţie, cultură : Conferinţaştiinţifico-practicăinternaţională = Наука, образование, культура: Международнаянаучнопрактическаяконференция, посвященная 26-ой годовщинеКомратскогогосударственногоуниверситета, 10 февраля 2017 года: cборниктезисов: [în 2 vol.] / науч. ком.: Захария С. К., Раковчена Т. И. – Комрат : Комратскийгосударственныйуниверситет, 2017 (Tipogr. “A & V Poligraf”) – Том 1. – Р. 261–363.
 17. Bakhmat N.V. ТrainingofhighlyqualifiedspecialistinUkrainecurrentapproachesandperspectives / N.V. Bakhmat, O.M. Bakhmat, M.I. Bakhmat // Thecollectionincludes 7th InternationalConference «RecenttrendinScienceandTechnologymanagement» by SCIEURO inLondon, 23-29 January 2017. – London, 2017. – С. 67-76.