Бахмат Наталія Валеріївна

Бахмат Наталія Валеріївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методик початкової освіти.

На кафедрі працює з 2003 року.

Закінчила з відзнакою педагогічний факультет Кам’янець-Подільського педагогічного інституту імені В. П. Затонського  (1997), економічний факультет Кам’янець-Подільської державної аграрно-технічної академії (1999), факультет корекційної та соціальної педагогіки та психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2012).

Спеціальності за дипломами – вчитель початкових класів і музики;бухгалтер-фінансист; психолог.

 Закінчила аспірантуру НПУ імені М. П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукз теми: „Формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до педагогічного моделювання” (2011).

 Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук з теми: „Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки вчителів початкової школи в умовах інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу ” (2017).

Вчене звання доцента кафедри педагогіки та методик дошкільної та початкової освіти присвоєно 2014 р.

У грудні 2017 року присвоєно вчере звання професора кафедри теорії та методик початкової освіти.

Керує написанням курсових, дипломних та дисертаційних робіт, науково-дослідною роботою і педагогічною практикою студентів факультету.

 Учасник, член журі Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій та олімпіад.

Наукова і громадська роботазаступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, голова науково-методичної ради факультету.

 Відзнаки, нагороди: грамотами НАПН України, Кам’янець-Подільської міської ради, ректорату університету.

Викладає дисципліни:„Основи природознавства та екології”;методика навчання освітньої галузі „Суспільствознавство”; технології вивчення галузей„Природознавство” та „Суспільствознавство” в початковій школі; організаційно-методична робота в галузі початкової освіти; сучасні технології викладання фахових методикпочаткової освіти у вищій школі; методологія та технології інформатизації педагогічної діяльності початкової школи; методика організації професійної діяльності вчителя в умовах інноваційного освітнього середовища; організація проектної діяльності в початковій школі.

 Коло наукових інтересів:підготовка компетентного, конкурентоспроможного та конкурентоздатного фахівця у вищих навчальних закладах України; теоретико-методологічні та методичні аспекти проектування хмаро орієнтованого середовища фахової підготовки вчителя; створення особистісно зорієнтованих технологій виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами природи і мистецтва.

Опубліковано понад 120 публікацій,серед яких: 4 монографії (2 у співавторстві), 15 навчально-методичних посібників, 3 методичні рекомендації, електронний освітній ресурс, статті у наукових фахових виданнях України та зарубіжжя, статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, статті у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.